Select Page

Xin chúc mừng cho một bước tiến gần hơn tới bầu cử qua thư năm 2020

Xin cảm ơn vì bạn đã thành cử chi đi bầu cử của Minnesota để chắc chắn rằng tiếng nói của bạn sẽ được quan tâm vào bầu cử năm nay!

Bầu cửa qua thư là gì?

Bầu cử qua thư cho phép bạn bỏ lá phiếu của bạn tại chính tổ ấm của mình miễn là bạn yêu cầu gửi lá phiếu bầu của bạn kịp thời gian.

Bạn có cần phải nêu rõ lý do khi yêu cầu gửi chuyển phiếu bầu cử qua thư không?

Không, tất cả người dân Minnesota có thể yêu cầu chuyển phiếu bầu cử qua thư với bất kỳ lý do nào

Tại sao bạn nên yêu cầu chuyển phiếu bầu cử qua thư?

Hiện tại có rất nhiều điều không rõ ràng trong cuộc sống của chúng ta, và chúng ta muốn đảm bảo chắc chắn rằng lá phiếu bầu cử của mình sẽ được kiểm tính thậm trí cả khi bạn không thể đến điểm bỏ phiếu trong Ngày đi bầu cử. Giống như khi rửa tay, yêu cầu bỏ phiếu qua thư là một cách bảo về để đảm bảo rằng bạn có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong khi vẫn có thể bảo vệ chính bản thân bạn, gia đình bạn và cộng đồng.

Sẽ ra sao khi bạn có mong muốn đi bỏ phiếu trong Ngày Bầu Cử?

Miễn là bạn chưa bỏ phiếu bầu của mình qua thư thì bạn vẫn có thể đi bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu.

Bạn cần làm gì để đảm bảo lá phiếu của mình sẽ được kiểm tính?

  • Xin hãy đọc hướng dẫn đi kèm với là phiếu một cách cẩn trọng.
  • Bì thư của bạn có thể sẽ đóng hộp để người làm chứng hoàn thành và ký. Vì sự việc COVID19 sẽ không có người làm chứng cho buổi đăng ký bỏ phiếu trong ngày 3 tháng 11 năm 2020 vòng đầu. Người bỏ phiếu không đăng ký trước vẫn cần nhân chứng để xác nhận thường trú nhân của ok.
  • Gủi lại thư có lá phiếu bầu Ngay khi bạn hoàn thành. Phiếu hoàn thư của bạn phải có dấu bưu điện trước Ngày Bầu Cử (ngày 3 tháng 11 năm 2020) và địa phương quận phải nhận được thư hạn chót là ngày trước ngày vận động tranh cử của quận dự kiến diễn ra vào ngày thứ 2 hoặc thứ 3 của kỳ bầu cử tiếp theo.

Tại sao chúng tôi lại yêu cầu lá phiếu thay vì đăng ký bầu cử của cử chi?

Lá phiếu có thể đi kèm với phiếu đăng ký bỏ phiếu của các cử chi chưa đăng ký bầu cử.

Bạn sẽ làm gì với lá phiếu đăng ký bầu cử của tôi gửi qua thư?

Chúng tôi sẽ chuyển Phiếu yêu cầu tới Thư ký của Bang hoặc văn phòng bầu cử địa phương trong vòng 5 ngày làm việc.

Khi nào tôi nhận được phiếu bầu qua thư?

Nếu bạn yêu cầu ưu tiên chuyển thư lá phiếu bầu của bạn  trước thời điểm đi bầu cử, nó sẽ chuyển chuyển qua thư tới bạn khi bầu cử bắt đầu cho cuộc bầu cử đó 46 ngày trước ngày Bầu cử cho lá phiếu được yêu cầu.

Làm sao để tôi theo dõi lá phiếu bầu của mình?

Văn phòng Thư ký Bang Minnesota sẽ có cách để bạn kiểm tra giám sát tình trạng hoặc tra cứ là phiếu bầu cử qua thư của bạn. Đơn giản là hãy kiểm tra qua địa chỉ: https://mnvotes.sos.state.mn.us/AbsenteeBallotStatus.aspx.

Tôi có thêm câu hỏi. Tôi có thể hỏi ai ở đâu?

Chúng tôi rất mong đợi phản hồi từ bạn, nếu có bất kỳ thắc mắc nào xin hãy gửi email tới địa chỉ info@mnvotebymail.org.

Bầu cửa qua thư là gì?

Bầu cử qua thư cho phép bạn bỏ lá phiếu của bạn tại chính tổ ấm của mình miễn là bạn yêu cầu gửi lá phiếu bầu của bạn kịp thời gian.

Bạn có cần phải nêu rõ lý do khi yêu cầu gửi chuyển phiếu bầu cử qua thư không?

Không, tất cả người dân Minnesota có thể yêu cầu chuyển phiếu bầu cử qua thư với bất kỳ lý do nào

Tại sao bạn nên yêu cầu chuyển phiếu bầu cử qua thư?

Hiện tại có rất nhiều điều không rõ ràng trong cuộc sống của chúng ta, và chúng ta muốn đảm bảo chắc chắn rằng lá phiếu bầu cử của mình sẽ được kiểm tính thậm trí cả khi bạn không thể đến điểm bỏ phiếu trong Ngày đi bầu cử. Giống như khi rửa tay, yêu cầu bỏ phiếu qua thư là một cách bảo về để đảm bảo rằng bạn có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong khi vẫn có thể bảo vệ chính bản thân bạn, gia đình bạn và cộng đồng.

Sẽ ra sao khi bạn có mong muốn đi bỏ phiếu trong Ngày Bầu Cử?

Miễn là bạn chưa bỏ phiếu bầu của mình qua thư thì bạn vẫn có thể đi bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu.

Bạn cần làm gì để đảm bảo lá phiếu của mình sẽ được kiểm tính?

  • Xin hãy đọc hướng dẫn đi kèm với là phiếu một cách cẩn trọng.
  • Bì thư của bạn có thể sẽ đóng hộp để người làm chứng hoàn thành và ký. Vì sự việc COVID19 sẽ không có người làm chứng cho buổi đăng ký bỏ phiếu trong ngày 3 tháng 11 năm 2020 vòng đầu. Người bỏ phiếu không đăng ký trước vẫn cần nhân chứng để xác nhận thường trú nhân của ok.
  • Gủi lại thư có lá phiếu bầu Ngay khi bạn hoàn thành. Phiếu hoàn thư của bạn phải có dấu bưu điện trước Ngày Bầu Cử (ngày 3 tháng 11 năm 2020) và địa phương quận phải nhận được thư hạn chót là ngày trước ngày vận động tranh cử của quận dự kiến diễn ra vào ngày thứ 2 hoặc thứ 3 của kỳ bầu cử tiếp theo.

Tại sao chúng tôi lại yêu cầu lá phiếu thay vì đăng ký bầu cử của cử chi?

Lá phiếu có thể đi kèm với phiếu đăng ký bỏ phiếu của các cử chi chưa đăng ký bầu cử.

Bạn sẽ làm gì với lá phiếu đăng ký bầu cử của tôi gửi qua thư?

Chúng tôi sẽ chuyển Phiếu yêu cầu tới Thư ký của Bang hoặc văn phòng bầu cử địa phương trong vòng 5 ngày làm việc.

Khi nào tôi nhận được phiếu bầu qua thư?

Nếu bạn yêu cầu ưu tiên chuyển thư lá phiếu bầu của bạn  trước thời điểm đi bầu cử, nó sẽ chuyển chuyển qua thư tới bạn khi bầu cử bắt đầu cho cuộc bầu cử đó 46 ngày trước ngày Bầu cử cho lá phiếu được yêu cầu.

Làm sao để tôi theo dõi lá phiếu bầu của mình?

Văn phòng Thư ký Bang Minnesota sẽ có cách để bạn kiểm tra giám sát tình trạng hoặc tra cứ là phiếu bầu cử qua thư của bạn. Đơn giản là hãy kiểm tra qua địa chỉ: https://mnvotes.sos.state.mn.us/AbsenteeBallotStatus.aspx.

Tôi có thêm câu hỏi. Tôi có thể hỏi ai ở đâu?

Chúng tôi rất mong đợi phản hồi từ bạn, nếu có bất kỳ thắc mắc nào xin hãy gửi email tới địa chỉ info@mnvotebymail.org.