Select Page

Zoo siab uas koj tau rhais ib kauj ruam tom ntej rau txoj kev pov ntawv nrog kev xa ntawv.

Ua tsaug ntau ua koj pov ntawv nrog kev xa ntawv xyoo no.

Pov ntawv nrog kev xa ntawv yog dab tsi?

Koj muaj cai thov ua ntaub ntawv nrog kev xa ntawv. Tsuav ua koj thov thaum ntxov.

Kuv puas tsim nyog thov pov ntawv nrog kev xa ntawv?

Koj muaj cai thov kom lawv xa ib tsab ntawv pov ntawv tuaj rau koj. Koj yuav tsum xa koj tsab ntawv pov ntawv rov qab tuaj ua ntej Hnub uas Xaiv Nom Tswv.

Vim li cas kuv thiaj yuav xav thov pov ntawv nrog kev xa ntawv?

Xa ntawv zoo dua vim tias koj tau muaj kev tiv thaiv ntau los ntawm COVID-19.

Yuav ua li cas yog tias kuv xav pov ntaub ntawv rau hnub xaiv tsa?

Tsuav koj tsis tau pov ntawv nrog kev xa ntawv ces koj tuaj yeem tau.

Kuv yuav pov ntawv li cas?

  • Ua tib zoo nyeem cov ncauj lus qhia uas nyob hauv koj tsab ntawv pov ntawv! Yuav tsis suav koj tsab ntawv pov ntawv yog tias koj tsis ua tag nrho txhua daim ntawv.
  • Yog tias koj tseem tsis tau sau npe xaiv tsa, ib tug pov thawj yuav tsum kos npe rau koj lub hnab ntawv.
  • Tom qab koj ua tas, xa tsab ntawv pov ntawv thiab lwm cov ntawv rov qab tuaj sai li sai tau.

Vim li cas peb thiaj thov kev xaiv tsa tsis yog sau npe xaiv tsa?

Yog koj tsis tau ua ntaub ntawv yuav pov ntawv, koj yuav txais ib tsab ntawv thov rau kev pov ntawv hauv koj cov ntaub ntawv. Yog xav ua npe, muab ib qho puav pheej txog chaw nyob rau koj tus neeg tim khawv saib. Koj tus neeg tim khawv yuav tsum khij qhov ID uas koj cev rau lawv saib nyob rau hauv hnab ntim ntawv rau kev kos npe.

Koj yuav ua li cas nrog kuv daim ntawv xaiv tsa?

Peb yuav xa koj daim ntawv foos thov mus rau koj lub chaw xaiv tsa hauv zej zog tsis pub dhau 5 hnub txij hnub tau txais.

Thaum twg kuv mam rov qab txais kuv tsab ntawv xaiv tsa?

Yog koj thov pov ntawv ntxov, nrais ntawv yuav tuaj ua ntej hnub xaiv tsa los ntxov dua.

Kuv xav tshawb xyuas kuv daim ntaub ntawv. Kuv xyuas li cas?

Lub chaw pov ntawv xaiv tsa muaj txoj hauv kev online: https://mnvotes.sos.state.mn.us/AbsenteeBallotStatus.aspx.

Kuv yuav nug ntxiv rau qhov twg?

Sau ntawv rau tus email no: info@mnvotebymail.org.

Pov ntawv nrog kev xa ntawv yog dab tsi?

Koj muaj cai thov ua ntaub ntawv nrog kev xa ntawv. Tsuav ua koj thov thaum ntxov.

Kuv puas tsim nyog thov pov ntawv nrog kev xa ntawv?

Koj muaj cai thov kom lawv xa ib tsab ntawv pov ntawv tuaj rau koj. Koj yuav tsum xa koj tsab ntawv pov ntawv rov qab tuaj ua ntej Hnub uas Xaiv Nom Tswv.

Vim li cas kuv thiaj yuav xav thov pov ntawv nrog kev xa ntawv?

Xa ntawv zoo dua vim tias koj tau muaj kev tiv thaiv ntau los ntawm COVID-19.

Yuav ua li cas yog tias kuv xav pov ntaub ntawv rau hnub xaiv tsa?

Tsuav koj tsis tau pov ntawv nrog kev xa ntawv ces koj tuaj yeem tau.

Kuv yuav pov ntawv li cas?

  • Ua tib zoo nyeem cov ncauj lus qhia uas nyob hauv koj tsab ntawv pov ntawv! Yuav tsis suav koj tsab ntawv pov ntawv yog tias koj tsis ua tag nrho txhua daim ntawv.
  • Yog tias koj tseem tsis tau sau npe xaiv tsa, ib tug pov thawj yuav tsum kos npe rau koj lub hnab ntawv.
  • Tom qab koj ua tas, xa tsab ntawv pov ntawv thiab lwm cov ntawv rov qab tuaj sai li sai tau.

Vim li cas peb thiaj thov kev xaiv tsa tsis yog sau npe xaiv tsa?

Yog koj tsis tau ua ntaub ntawv yuav pov ntawv, koj yuav txais ib tsab ntawv thov rau kev pov ntawv hauv koj cov ntaub ntawv. Yog xav ua npe, muab ib qho puav pheej txog chaw nyob rau koj tus neeg tim khawv saib. Koj tus neeg tim khawv yuav tsum khij qhov ID uas koj cev rau lawv saib nyob rau hauv hnab ntim ntawv rau kev kos npe.

Koj yuav ua li cas nrog kuv daim ntawv xaiv tsa?

Peb yuav xa koj daim ntawv foos thov mus rau koj lub chaw xaiv tsa hauv zej zog tsis pub dhau 5 hnub txij hnub tau txais.

Thaum twg kuv mam rov qab txais kuv tsab ntawv xaiv tsa?

Yog koj thov pov ntawv ntxov, nrais ntawv yuav tuaj ua ntej hnub xaiv tsa los ntxov dua.

Kuv xav tshawb xyuas kuv daim ntaub ntawv. Kuv xyuas li cas?

Lub chaw pov ntawv xaiv tsa muaj txoj hauv kev online: https://mnvotes.sos.state.mn.us/AbsenteeBallotStatus.aspx.

Kuv yuav nug ntxiv rau qhov twg?

Sau ntawv rau tus email no: info@mnvotebymail.org.